Bgl Bgr
Orzel

Wymagane dokumenty
Printer Pdf

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu jednostki niżej wymienione dokumenty w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym na stronie www.tu.koszalin.pl w dziale Rekrutacja:

 

  • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub jego odpis (zgodnie z wykazem świadectw wyszczególnionych w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement lub indeks (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia), do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie o ukończeniu studiów,

  • podanie o przyjęcie na studia z określeniem kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji,

  • 2 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,

  • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej,

  • zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych,

  • oświadczenie kandydata o powzięciu informacji o tym, że warunkiem ukończenia studiów na kierunku o profilu praktycznym jest odbycie 6-miesięcznej praktyki w toku studiów >>>POBIERZ<<<,

  • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o wymiarze oplat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej (szczegóły dostępne tutaj),

  • kandydaci na studia II stopnia - deklarację wyboru specjalności.

 

Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji (ZARZĄDZENIE Nr 27/20179), nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.