Bgl Bgr
Orzel

Wymagane dokumenty
Printer Pdf

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niżej wymienione dokumenty w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji:

  • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
  • podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji
  • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
  • 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
  • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej,
  • kandydaci na studia II stopnia - deklaracje wyboru specjalności.

 

Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji (ZARZĄDZENIE Nr 16/2018), nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.