Bgl Bgr
Orzel

Pedagogika
Printer Pdf

OPIS KIERUNKU

 

Pedagogika jako kierunek studiów występuje samodzielnie, ale może być również partnerem dla wielu innych studiowanych dyscyplin, w obrębie różnych programów studiów, szczególnie tych, które planują pracę zawodową studentów jako pracę z ludźmi w różnych kontekstach szkoleniowych, opiekuńczych, zarządzania i organizacji. Studiowanie pedagogiki stwarza możliwość zdobycia samowiedzy pozwalającej na kształtowanie i projektowanie osobistego rozwoju w zakresie kompetencji społecznych i osobowych, refleksyjności i krytyczności przez studentów.

 

Wiedza w obszarze pedagogiki obejmuje teorie opisujące i wyjaśniające złożoność relacji edukacji, wychowania i kształcenia człowieka, ich genezę i konsekwencje z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Pozwala zrozumieć przemiany, kryzysy środowisk i instytucji edukacyjnych, idei i wzorów wychowania oraz ich konsekwencje dla społeczeństwa. Korzystając z innych nauk pedagogika wzbogaca rozumienie praktyki edukacyjnej, wskazuje możliwości pełniejszego wyjaśniania własnego przedmiotu badań, czerpie swoje uzasadnienie z różnych orientacji naukowych, ideologicznych czy aksjonormatywnych. Opisuje naturę jednostki podlegającą procesom wychowania/socjalizacji i kształcenia przez całe życie; wyraża swoje zaangażowanie w realizację wartości równego dostępu do kształcenia i równych szans edukacyjnych. Koncentruje się na potrzebach jednostek i grup defaworyzowanych w społeczeństwie, wykluczanych, potrzebujących pomocy i wsparcia.

 

FORMY KSZTAŁCENIA:

 • studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

 czas trwania: 6 semestrów

 • studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne

 czas trwania: 6 semestrów

 • studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne 

 czas trwania: 4 semestry

 • studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne

 czas trwania: 4 semestry

 

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

specjalności nauczycielskie:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( I i II stopień )
 • Edukacja artystyczna (II stopień)
 • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych ( I stopień )
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka ( I stopień )
 • Oligofrenopedagogika ( II stopień )
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ( II stopień)

specjalności nienauczycielskie:

 • Pedagogika resocjalizacyjna ( I i II stopień)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ( I i II stopień)
 • Psychopedagogika ( I i II stopień)
 • Doradztwo zawodowe i personalne (II stopień)
 • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (II stopień)
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych ( I stopień)
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi ( II stopień)
 • Mediacje i negocjacje społeczne ( II stopień)

 

PEDAGOGIKA – PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Przedmioty podstawowe i kierunkowe na pedagogice to m. in.:

 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Filozofia ogólna
 • Współczesne kierunki filozoficzne
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Metody badań pedagogicznych
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Edukacja międzykulturowa

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA - studia I stopnia >>> POBIERZ <<<

EFEKTY KSZTAŁCENIA - studia II stopnia >>> POBIERZ <<<

 

PROGRAM STUDIÓW:

 

PRACA PO STUDIACH

Absolwenci, w zależności od specjalności, mogą znaleźć zatrudnienie:

 • W charakterze nauczyciela w:

placówkach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych, innych placówkach zajmujących się wychowaniem dziecka, w klasach 0-III szkoły podstawowej.

 • W ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-rehabilitacyjnych w:

szkołach (w charakterze pedagoga szkolnego), internatach i bursach, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, fundacjach działających na rzecz dzieci i młodzieży, świetlicach terapeutycznych, świetlicach szkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sanatoriach, placówkach rewalidacyjnych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, firmach usług edukacyjnych, placówkach animacji kulturalnej.

 • W instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej w:

placówkach resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjnej izbie dziecka, zakładach karnych, agencjach ochrony, policji, instytucjach pomocy społecznej, pracy w charakterze kuratora społecznego i sądowego.