Bgl Bgr
Orzel

Pedagogika
Printer Pdf

OPIS KIERUNKU

 

Pedagogika jako kierunek studiów występuje samodzielnie, ale może być również partnerem dla wielu innych studiowanych dyscyplin, w obrębie różnych programów studiów, szczególnie tych, które planują pracę zawodową studentów jako pracę z ludźmi w różnych kontekstach szkoleniowych, opiekuńczych, zarządzania i organizacji. Studiowanie pedagogiki stwarza możliwość zdobycia samowiedzy pozwalającej na kształtowanie i projektowanie osobistego rozwoju w zakresie kompetencji społecznych i osobowych, refleksyjności i krytyczności przez studentów.

 

Wiedza w obszarze pedagogiki obejmuje teorie opisujące i wyjaśniające złożoność relacji edukacji, wychowania i kształcenia człowieka, ich genezę i konsekwencje z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Pozwala zrozumieć przemiany, kryzysy środowisk i instytucji edukacyjnych, idei i wzorów wychowania oraz ich konsekwencje dla społeczeństwa. Korzystając z innych nauk pedagogika wzbogaca rozumienie praktyki edukacyjnej, wskazuje możliwości pełniejszego wyjaśniania własnego przedmiotu badań, czerpie swoje uzasadnienie z różnych orientacji naukowych, ideologicznych czy aksjonormatywnych. Opisuje naturę jednostki podlegającą procesom wychowania/socjalizacji i kształcenia przez całe życie; wyraża swoje zaangażowanie w realizację wartości równego dostępu do kształcenia i równych szans edukacyjnych. Koncentruje się na potrzebach jednostek i grup defaworyzowanych w społeczeństwie, wykluczanych, potrzebujących pomocy i wsparcia.

 

FORMY KSZTAŁCENIA:

 • studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne -  czas trwania: 6 semestrów
 • studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne - czas trwania: 6 semestrów
 • studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne - czas trwania: 4 semestry
 • studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne - czas trwania: 4 semestry

 

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

Studia I stopnia
• Pedagogika resocjalizacyjna i kryminologia NOWOŚĆ!!!
• Oligofrenopedagogika
• Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi NOWOŚĆ!!!
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Psychopedagogika
• Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
• Mediacja i coaching w edukacji NOWOŚĆ!!!
• Animator w turystyce i rekreacji NOWOŚĆ!!!

Studia II stopnia
• Diagnoza, terapia i edukacja dziecka ze spektrum Autyzmu NOWOŚĆ!!!
• Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi NOWOŚĆ!!!
• Oligofrenopedagogika
• Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
• Animator w turystyce i rekreacji NOWOŚĆ!!!
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Psychopedagogika
• Mediacja i coaching w edukacji NOWOŚĆ!!!
• Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Ukończenie studiów I i II stopnia na ww. specjalnościach nadaje kwalifikacje i uprawnienia zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 27 marca 2009r.); Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 94 348 65 53, 94 348 65 50


 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Przedmioty podstawowe i kierunkowe na pedagogice to m. in.:

 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Filozofia ogólna
 • Współczesne kierunki filozoficzne
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Metody badań pedagogicznych
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Edukacja międzykulturowa

 

PRACA PO STUDIACH

Absolwenci, w zależności od specjalności, mogą znaleźć zatrudnienie między innymi:

 • W placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych:

w szkołach (w charakterze pedagoga szkolnego), internatach i bursach, instytucjach nauczania domowego, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, fundacjach działających na rzecz dzieci i młodzieży, świetlicach terapeutycznych, świetlicach szkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 • W ośrodkach edukacyjno-rehabilitacyjnych i rekreacyjnych:

w placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, firmach usług edukacyjnych, placówkach animacji kulturalnej, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, biurach turystycznych. 

 • W instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej:

w placówkach resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjnej izbie dziecka, zakładach karnych, agencjach ochrony, policji, instytucjach pomocy społecznej, w charakterze kuratora społecznego i sądowego.