Bgl Bgr
Orzel

Katedra Fizyki Technicznej i Nanotechnologii
Printer Pdf

OPIS / CHARAKTERYSTYKA KATEDRY

 

Katedra skupia specjalistów z zakresu fizyki, chemii i nauki o materiałach, którzy tworzą interdyscyplinarny zespół podejmujący złożone zagadnienia naukowe i techniczne w ścisłej współpracy z przemysłem.

 

Aktualnie prace zespołów badawczych Katedry obejmują zagadnienia technologii próżniowo-plazmowej obróbki powierzchni i nanoszenia powłok, technologii ceramiki technicznej oraz materiałów katalitycznych, a w tym:

 

  • projektowanie, wytwarzanie metodami próżniowo-plazmowymi oraz badania struktury i właściwości nowych materiałów nanokompozytowych na bazie azotków i węglików metali oraz amorficznego węgla, przeznaczonych na cienkowarstwowe powłoki obniżające tarcie i zużycie narzędzi skrawających, części maszyn i mechanizmów,
  • badania właściwości korozyjnych materiałów i cienkich warstw,
  • badania plazmy niskotemperaturowej metodami spektroskopii emisyjnej i absorpcyjnej oraz zastosowania tych metod do kontroli procesów plazmowych,
  • badania nad nowymi procesami plazmowymi, w których wykorzystywane są kombinacje różnych technik wzbudzania plazmy (plazma mikrofalowa, magnetronowa plazma impulsowa, plazma wzbudzona polem o częstotliwości radiowej,
  • projektowanie magnetronowych i łukowych źródeł plazmy przeznaczonych do nanoszenia warstw cienkich,
  • projektowanie oraz wytwarzanie nowych materiałów ceramicznych, w tym spoiw przeznaczonych na nowoczesne ściernice,
  • badania próżniowo-plazmowych procesów obróbki cieplno-chemicznej materiałów konstrukcyjnych,
  • projektowanie urządzeń i technologii do hybrydowej obróbki metali polegającej na łączeniu procesów obróbek powierzchniowych z nakładaniem powłok technikami PVD.
  • badania cienkich warstw tlenkowych do zastosowań katalitycznych.

 

Katedra dysponuje nowoczesną i stale rozwijaną bazą badawczą. Są to miedzy innymi laboratoria badań strukturalnych, mikroskopii elektronowej, tribologii i badań powierzchni, analizy termicznej oraz badań zjawisk korozyjnych.

 

Laboratoria technologiczne wyposażone są w urządzenia do nakładania powłok przeciwzużyciowych metodami PVD, azotowania plazmowego oraz zaawansowanej, hybrydowej obróbki cieplno-chemicznej, a także wytwarzania ceramiki technicznej i katalizatorów.

 

Zespół naukowy Katedry prowadzi działalność dydaktyczną ściśle powiązaną z podejmowanymi zagadnieniami naukowymi, obejmującą kształcenie studentów na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz zagadnień materiałowych na kierunkach Inżynieria Biomedyczna, Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

 

W ramach Katedry funkcjonuje Centralne Laboratorium Fizyki gdzie studenci wszystkich kierunków technicznych Politechniki uczestniczą w zajęciach praktycznych ilustrujących zjawiska fizyczne.