Bgl Bgr
Orzel

O Wydziale
Printer Pdf
Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej otwiera studentom nowe perspektywy interdyscyplinarnego kształcenia i prowadzenia badań w zakresie nowych technologii i nowoczesnych metod kształcenia. Łączy wiedzę techniczną, humanistyczną, społeczną i zdrowotną. Kształcenie w ramach Wydziału pozwoli na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu:

 

  • dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych połączonej z kompleksowym przygotowaniem w zakresie techniki i technologii,
  • zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce. 

 

Wydział Technologii i Edukacji oferuje 4 kierunki kształcenia:

 
 
 

Ukształtowana w toku studiów sylwetka nowoczesnego absolwenta łączy elementy wychowania technicznego i zawodowego z humanistycznym, ze szczególnym naciskiem na zdobycie umiejętności samokształcenia w zakresie zdobytego zawodu i w odkrywaniu nowych dziedzin, ważnych dla rozwoju osobistego i cywilizacyjnego, co odpowiada potrzebom współczesnego rynku pracy. Studenci Wydziału Technologii i Edukacji zdobywają solidne wykształcenie techniczne, zawodowe oraz humanistyczne, które odpowiada potrzebom rynku pracy oraz przygotowuje do posługiwania się współczesną informatyką, językami obcymi i nowoczesnymi technologiami. Wiedza i umiejętności uzyskane w Wydziale Technologii i Edukacji stanowią solidny fundament rozumienia, funkcjonowania i dokonywania zmian przez naszych absolwentów we współczesnym świecie.

Oferta dydaktyczna Wydziału Technologii i Edukacji obejmuje również kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe. Programy kształcenia są normowane wg Krajowych Ram Kwalifikacji i europejskiego standardu ECTS (Europejski System Transferu Punktów), który umożliwia kontynuację studiów w dowolnym kraju europejskim. Studenci naszych kierunków uzyskują wszechstronne wykształcenie. W trakcie studiów rozwijają w sobie umiejętności logicznego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów oraz formułowania i rozwiązywania problemów. Dlatego absolwenci Wydziału Technologii i Edukacji nie mają problemów ze znalezieniem pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą.

 

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych jest uzyskanie kategorii naukowej A, która została przyznana Wydziałowi Technologii i Edukacji w wyniku oceny jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za lata 2009 – 2012*.

 

Do Wydziału Technologii i Edukacji należą najnowocześniejsze obiekty na Politechnice Koszalińskiej.

  • Budynek G został oddany do użytku w drugiej połowie 2010r. - znajdują się w nim laboratoria kierunku Mechatronika.
  • Kolejny nowy budynek H Wydziału został udostępniony studentom we wrześniu 2011r., mieszczą się w nim laboratoria kierunków Inżynieria Materiałowa i Inżynieria Biomedyczna.

 

Powierzchnia budynku G wynosi 3103 m2, budynku H – 4106 m2. W obiektach Wydziału znajdują się nowoczesne sale wykładowe, laboratoria dydaktyczne, pracownie projektowe i komputerowe, gabinety pracowników, pokoje administracyjne oraz dziekanat i sekretariat. Budynki wyposażone są w specjalistyczną aparaturę i infrastrukturę informatyczną.

 

*Wykaz ocenianych jednostek naukowych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych