Bgl Bgr
Orzel

Sprawy socjalne
Printer Pdf
Rok akademicki  2018/2019
 

Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Koszalińskiej Zarządzeniem Nr 24/2017 Rektora PK z dnia 25 września 2017 r.  >>>pobierz<<< Regulamin

 

FORMY POMOCY

Politechnika Koszalińska oferuje kandydatom i studentom szeroki zakres pomocy socjalnej, która obejmuje następujące formy pomocy:

  • Zakwaterowanie w Domach Studenckich
  • Stypendia i zapomogi
 

OSIEDLE AKADEMICKIE

Politechnika umożliwia kandydatom i studentom zakwaterowanie w Domach Studenckich. Więcej szczegółowych informacji: AKADEMIKI

 

POMOC MATERIALNA

Politechnika Koszalińska obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej.

Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej z funduszu pomocy materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

 

Student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne;

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

5. zapomogę.

Wszystkie wyżej wymienione świadczenia przyznawane są na wniosek studenta złożony we właściwym dziekanacie swojego wydziału/instytutu.

czytaj całość...

 

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZAGO rok ak. 2018/2019

Studenci Politechniki Koszalińskiej w celu ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia powinni przedstawić swoją kandydaturę rektorowi za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej do 30 września 2018 r. W tym celu, zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, student powinien złożyć dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze studiami, lub wybitnych osiągnięć w sporcie.

 

Kwestie przyznawania powyższych stypedniów reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

 

 

Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Nr 32/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Politechniki Koszalińskiej wraz z załącznikami: Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2.

 

Rozporządzenie oraz niezbędne i szczegółowe informacje dotyczące stypendiów na rok akademicki 2018/2019, w tym wzór wniosku, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

 

INFORMACJA O KREDYTACH STUDENCKICH w r.ak. 2018/2019
 

Przepisy, które regulują zasady ubiegania się o kredyt lub pożyczkę studencką:

  1. Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich (t.j. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 357)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1905)
  3. Zarządzenie Nr 44/2017 Rektora PK z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Koszalińskiej do celów umarzania pożyczek lub kredytów studenckich

 

 

W okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym, że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta. czytaj całość...